Prohlášení o ochraně osobních údajů

Walter Maschinenbau GmbH bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, jak, v jakém rozsahu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje při používání webových stránek Walter Maschinenbau GmbH.

 

1. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů na základě žádosti

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Nejste povinni přistupovat na tyto webové stránky a poskytovat přitom osobní údaje. Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudete případně moci využívat jednotlivé funkce těchto webových stránek. Žádné jiné důsledky pro vás z toho nevyplývají. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), probíhá to na základě dobrovolnosti, kromě případů výslovně popsaných níže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít nedostatky z hlediska zabezpečení. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s tím, že zpracování vašich osobních údajů nebude v budoucnu přípustné. To však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

 

2. Zpracování údajů umožňující používání webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme potřebné údaje, abychom vám umožnili příslušné použití webových stránek. To zahrnuje vaši IP adresu a údaje o začátku, ukončení a předmětu vašeho užívání webové stránky a případně údaje pro identifikační účely (např. vaše přihlašovací údaje, pokud se přihlásíte do zabezpečené oblasti). Tyto údaje slouží k poskytování služeb a k jejich přizpůsobení příslušným požadavkům. Údaje jsou vždy smazány, jakmile již nejsou potřeba a neexistují žádné povinnosti jejich uchovávání. Informace o zpracování pseudonymních uživatelských profilů pro webovou analýzu naleznete v článku 5.

 

3. Souhlas s cookies a webovou analýzou

Při přístupu na naše webové stránky se objeví tzv. „cookie banner", prostřednictvím něhož vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookie pro optimalizaci webových stránek (viz bod 4) a pro webovou analýzu (viz bod 5). Pokud budete souhlasit, budeme postupovat, jak je popsáno v následujících dvou oddílech. Zde najdete také informace o tom, jak lze souhlas kdykoliv zrušit a zabránit používání cookies nebo webové analýzy.

 

4. Cookies

Pokud navštívíte naše webové stránky a poskytnete svůj souhlas (viz bod 3), může se stát, že informace budou uloženy ve formě souboru cookie ve vašem počítači. Soubory cookie jsou malé textové soubory odeslané webovým serverem do vašeho prohlížeče a uložené na pevném disku vašeho počítače. To umožňuje rozpoznat, když navštívíte webové stránky opakovaně. Můžeme tak zajistit lepší funkčnost stránky a např. webovou analýzu (viz bod 5). Většina prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky akceptovala soubory cookie. Ukládání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat a můžete je kdykoliv z pevného disku vymazat. Upozorňujeme, že použití našich nabídek na webových stránkách bez souborů cookie může být omezené. Pomocí svého prohlížeče můžete také zabránit používání určitých cookies (např. cookies třetích stran), například pokud chcete zabránit sledování na webu. Další informace naleznete v nápovědě prohlížeče.

 

5. Webová analýza (Google Analytics)

Pokud navštívíte naše webové stránky a poskytnete svůj souhlas (viz bod 3), používáme službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics využívá soubory cookie (viz bod 4) k analýze používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Vaše IP adresa však bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojena s jinými daty Google.

Váš souhlas s webovou analýzou a s tím souvisejícím používáním souborů cookie můžete zrušit následujícím způsobem: Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče (viz bod 4). Za druhé můžete zabránit shromažďování a předávání údajů týkajících se používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalacípluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. Případně můžete zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics nastavením tzv. „Opt-out cookie“ na svém počítači. K tomu použijte následující odkaz: Zrušit sledování Google Analytics

Další informace o ochraně osobních údajů v Google Analytics naleznete na:

https://www.google.de/intl/de/policies/.

6. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů závisí na tom, pro jaký účel se údaje zpracovávají. Jak je popsáno v bodu 5, shromažďujeme data pro pseudonymizované uživatelské profily za účelem zlepšení webových stránek na základě platných zákonů o ochraně osobních údajů pro telemédia.

 

7. Poskytnutí třetím stranám a zemím mimo EU

Poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám probíhá pouze za předpokladu, že existuje zákonné povolení, nebo pokud jste s tím dříve souhlasili. Můžeme například předávat údaje jiným společnostem společnosti Fritz Studer AG v rozsahu nezbytném pro vyřízení požadavku, který jste zaslali. Státním institucím poskytujeme vaše údaje pouze v rámci zákonných povinností nebo na základě úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu. Poskytnutí příjemcům mimo EU probíhá pouze tehdy, pokud je zaručeno, že příjemce údajů zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů a žádné jiné legitimní zájmy nebudou bránit poskytnutí údajů. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 11).

 

8. Vymazání

Data shromážděná prostřednictvím Google Analytics ve formě pseudonymních uživatelských profilů (§ 5) budou vymazána nejpozději 38 měsíců po posledním novém záznamu v příslušném uživatelském profilu. Vaše osobní údaje navíc smažeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich shromažďování a zpracování, a pokud nejsou porušeny zákonné povinnosti uchovávání.

 

9. Zabezpečení dat

Společnost Fritz Studer AG provedla nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a důvěrné zacházení s osobními údaji. Naši zaměstnanci byli v této souvislosti řádně vyškoleni. Interní i externí kontroly zaručují dodržování všech procesů souvisejících s ochranou osobních údajů ve společnosti Fritz Studer AG. Pro ochranu osobních údajů našich uživatelů používáme bezpečnou on-line přenosovou metodu, která je známá pod pojmem Secure Socket Layer (SSL). Lze ji poznat podle symbolu „s“ (https: //) přidaného do adresy http:// nebo zobrazením zelené ikony zamčeného zámku. Klepnutím na ikonu získáte informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení ikony závisí na verzi prohlížeče, kterou používáte. Šifrování SSL zajišťuje šifrovaný a úplný přenos vašich údajů.

 

10. Vaše práva týkající se osobních údajů

Zákon o ochraně osobních údajů vám uděluje řadu práv v souvislosti s údaji týkajícími se vaší osoby (tzv. práva subjektu údajů). Obecně je to právo požadovat informace o osobních údajích, které jsme uložili ve spojení s vaší osobou, a právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů a na odmítnutí jejich zpracování. Zda a v jakém rozsahu tato práva existují v jednotlivých případech a jaké podmínky platí, vyplývá ze zákona (do 25. května 2018 ze zákona o ochraně osobních údajů, od 25. května 2018 také z nařízení EU o obecné ochraně údajů). Nařízení EU o obecné ochraně údajů vám navíc poskytuje právo na přenositelnost údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů. Máte-li však dotazy nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti Fritz Studer AG, doporučujeme vám nejprve kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 12).

 

11. Žádné automatizované individuální rozhodování

Pokud to není nutné z důvodu uzavření smlouvy nebo není přípustné na základě právních předpisů (jak v případě věkové verifikace), nepoužíváme vaše osobní údaje pro automatizovaná individuální rozhodování.

 

12. Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktní údaje našeho odpovědného pracoviště najdete v Impressum.

Pokud chcete uplatnit svá práva uvedená v článku 10 nebo máte nějaké dotazy týkající se ochrany osobních údajů v naší společnosti nebo tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím formuláře.

 

13. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Nové právní předpisy, podnikatelská rozhodnutí nebo technický vývoj mohou vyžadovat změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů se pak odpovídajícím způsobem upraví. Nejnovější verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

Home
Global Group
cs Change Language