Surface & Profile
  • Mägerle
  • Blohm
  • Jung
Cylindrical
  • Studer
  • Schaudt
  • Mikrosa
Tools
Additive Manufacturing
  • IRPD

Compliance

Jako jeden z předních světových výrobců přesných CNC strojů pro broušení, erodování, laserové opracování, měření a aditivní výrobu se společnost UNITED GRINDING zavázala zajistit dodržování všech platných zákonů, předpisů a etických obchodních norem na základě kultury odpovědnosti, integrity a udržitelnosti.

Jsme přesvědčeni, že odpovědné obchodní postupy jsou v naprostém souladu s našimi základními hodnotami a principy a zásadně přispívají k našemu dlouhodobému úspěchu i úspěchu našich zákazníků. Na základě těchto hodnot a principů usilujeme o to, aby každý zaměstnanec a každý dodavatel vždy používal a vykazoval spravedlivý a zdravý úsudek, převzal odpovědnost a choval se striktně v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, stejně jako mezinárodně uznávanými normami a úmluvami týkajícími se dopadu na životní prostředí, respektu k sociálním hodnotám a podnikové správy a řízení, kdykoli a kdekoli bude pracovat pro společnost UNITED GRINDING nebo s ní spolupracovat.

Etický kodex pro zaměstnance společnosti UNITED GRINDING a Etický kodex pro dodavatele společnosti UNITED GRINDING stanovují minimální požadavky, které musí každý zaměstnanec a každý dodavatel uplatňovat a respektovat v rámci své sféry vlivu a kontroly.

pdf, 205 KB
Etický kodex pro zaměstnance
Download
pdf, 713 KB
Etický kodex pro dodavatele
Download

Platforma pro oznamování porušení práva

Efektivní organizování dodržování předpisů je založeno na důvěře a kontrole. Skutečné nebo domnělé porušení zákonů a předpisů, zejména Etického kodexu pro zaměstnance společnosti UNITED GRINDING a Etického kodexu pro dodavatele společnosti UNITED GRINDING, ať už úmyslné nebo nevědomé, by mělo být projednáno a řešeno důvěryhodným a otevřeným způsobem tak, aby byly zúčastněné osoby, organizace a třetí strany chráněny před (dalšími) škodami.

V případě podezření doporučujeme, abyste se obrátili přímo na zúčastněné osoby nebo na kontaktní osobu v rámci skupiny UNITED GRINDING Group. Alternativně existuje možnost nahlásit incident prostřednictvím platformy skupiny UNITED GRINDING Group pro oznamování porušení práva na adrese grinding.integrityline.com; v tomto případě rovněž anonymně.

Na platformě pro oznamování porušení práva můžete rychle a snadno nahlásit své obavy ohledně skutečného nebo domnělého pochybení, které by mohlo ovlivnit vás, vaši organizaci nebo spokojenost zaměstnanců a třetích stran. Všechna oznámení jsou přísně důvěrná. Pokyny pro vytváření zpráv s čísly případů specifickými pro daný případ a možnostmi přístupu k další komunikaci naleznete přímo na ovládacích panelech platformy pro oznamování porušení práva.

Platforma pro oznamování porušení práva nesmí být používána k podávání falešných obvinění. Vědomé oznamování nepravdivých informací je zakázáno.

cs