Surface & Profile
  • Mägerle
  • Blohm
  • Jung
Cylindrical
  • Studer
  • Schaudt
  • Mikrosa
Tools
Additive Manufacturing
  • IRPD

Udržitelnost jako součást naší firemní strategie

Společnost Walter Maschinenbau GmbH pevně zakotvila téma trvale udržitelného rozvoje ve své podnikové strategii. Lidé, společnost a životní prostředí si v maximální míře zaslouží ochranu a my jako společnost máme velkou odpovědnost za to, abychom tuto ochranu zajistili. Tato odpovědnost je rovněž zakotvena v Kodexu Corporate Social Responsibility skupiny UNITED GRINDING Group.

Pravidelnou aktualizací a analýzou naší bilance skleníkových plynů a odvozováním a zaváděním vhodných opatření ke snižování emisí usilujeme o neustálé zlepšování.

„Tübingen přechází na modrou“: Klimatický pakt a projekt KLIMAfit

Na základě právního rámce pro klima stanovila Evropská komise cíl snížit emise do roku 2030 nejméně o 55 %. Jsme hrdí na to, že díky našemu ústředí v Tübingenu sídlíme ve městě, které je v čele dosahování tohoto cíle v rámci klimatického paktu. V rámci městské kampaně na ochranu klimatu „Tübingen přechází na modrou“ jsme se zavázali podporovat město Tübingen, aby se do roku 2030 stalo klimaticky neutrálním.

V roce 2023 se účastníme projektu „KLIMAfit“ měst Tübingen, Reutlingen, Mössingen a Rottenburg. Cílem projektu je, aby každá společnost mohla samostatně vypočítat svou bilanci CO 2 a získat tak přehled o zdrojích vlastních emisí. Díky těmto znalostem můžeme pracovat na udržitelném snižování našich emisí. Účast začíná v březnu a měla by skončit do září. Po skončení projektu obdržíme certifikát. Bilance CO 2 a stanovená opatření pak každoročně přezkoumává nezávislá komise s ohledem na jejich plnění.

Úspory zdrojů

Každé čtyři roky se v našem podniku v souladu s normou DIN EN 16247-1 provádí energetický audit. Cílem je prověřit naši spotřebu zdrojů, abychom i zde mohli přijmout potřebná úsporná opatření.

Abychom v budoucnu získávali méně energie z vnějších zdrojů, budeme část elektřiny vyrábět sami pomocí fotovoltaického zařízení. Tu lze využít pro klimatizaci našich prostor i pro provoz chladicích zařízení našich strojů v předváděcím centru. Tento systém byl již uveden do provozu v Tübingenu a v blízké budoucnosti bude instalován také v Kuřimi. V roce 2022 se nám navíc podařilo ušetřit více než 30 % plynu. Plánuje se také alternativní zásobování pomocí tepelného čerpadla pro Kuřim.

Certifikát klimaticky neutrálního zemního plynu
pdf, 170 KB
Klimaticky neutrální zemní plyn
Používáme klimaticky neutrální zemní plyn, jehož emise jsou kompenzovány certifikovanými projekty na ochranu lesů.
Download
Certifikát zelené elektřiny
pdf, 128 KB
Nákup zelené elektřiny
Odebíráme zelenou elektřinu z německých vodních elektráren, abychom zabránili emisím.
Download
Certifikát energetického auditu 2019
pdf, 2 MB
Energetický audit
Certifikát o energetickém auditu provedeném v roce 2019 v našem hlavním závodě v Tübingenu
Download

Iniciativa VDMA Blue Competence

Jako člen Německého sdružení výrobců strojů a zařízení (Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., VDMA) se ve všem, co děláme, řídíme zásadami udržitelné činnosti. Proto se také komplexně podílíme na iniciativě VDMA „Blue Competence“ zaměřené na udržitelnost a začlenili jsme ji do našich firemních cílů. Všichni partneři sledují společné cíle, aby utvářeli svět dneška, zítřka a pozítřka, protože výzvy naší doby lze zvládnout pouze pomocí špičkových technologií a technických inovací. K tomu patří i to, že dosáhneme více s menším množstvím zdrojů, převezmeme odpovědnost a budeme vzorem.

Chceme také co nejlépe vyhovět požadavkům našich zákazníků, kteří se chtějí chovat nejen efektivně, ale také udržitelně a například provozovat systém energetického managementu podle normy ISO 50.001, a tím jim také otevřít atraktivní možnosti financování. Při vývoji našich brousicích a erodovacích strojů řady HELITRONIC proto vždy klademe velký důraz na neustálé zlepšování ekologických vlastností. Začíná to konstrukcí stroje, pokračuje to výrobou, celým životním cyklem stroje včetně optimalizace provozních nákladů a končí vyřazením stroje na konci jeho životního cyklu. Další informace a možné úspory najdete v našem letáku o energetické účinnosti.

Opatření k úspoře energie
pdf, 870 KB
Energetická účinnost
Opatření k úspoře energie v případě našich brusných a erodovacích strojů HELITRONIC
Download
cs